1. Generelt:

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem JA Micro A/S og køber.
 

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og incl. moms – ved forhandler login i webshoppen vises indkøbspriser excl. moms.
JA Micro A/S priser fremgår af www.jamicro.dk eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger. Der tages forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl.

 

3. Betaling:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er JA Micro A/S berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JA Micro A/S, som ikke er skriftligt godkendt af JA Micro A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til JA Micro A/S, som om levering var sket til aftalt tid. JA Micro A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

Ved køb i webshop uden forhandler login betales netto kontant med kreditkort, pengene trækkes når varen afsendes.
Ved køb i webshop uden forhandler login – følger JA Micro A/S de gældende regler for nethandel.

 

4. Ejendomsforbehold:

JA Micro A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

  

5. Levering:

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto) fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Leveringstiden er fastsat af JA Micro A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. JA Micro A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

 

6. Returnering:

Fejlbestilte varer tages ikke retur. I særlige tilfælde - og hvis det drejer sig om almindelige uåbnede og salgsbare varer - kan disse varer returneres mod betaling af returgebyr på mindst 25% af varens salgspris.

JA Micro A/S ombytter altid varer, når det drejer sig om fejllevering fra vores side. Det eneste forbehold, vi tager er, at vi får henvendelse om fejllevering senest syv dage fra fakturadato og varen er uåbnet og ubrugt og i en salgsbar emballage. Annullering af ordrer skal ske skriftligt til JA Micro A/S Kundeservice info@jamicro.dk. Annullering af levering af varer defineret af JA Micro A/S som skaffevare eller varer, som er udgået af producentens og/eller JA Micro A/S sortiment er ikke muligt. Modtages varer på en ordre, der er annulleret skriftligt, skal annulleringen dokumenteres over JA Micros Kundeservice, hvorefter varerne kan returneres og krediteres.

Returnering af varer til JA Micro A/S sker efter forudgående aftale. Varen skal returneres senest 7 dage fra RMA-nummerets udstedelsesdatoen. Efter 7 dage annulleres RMA-nummeret og det er ikke længere muligt at returnere varen. Alle returneringer sker for købers regning og risiko. Modtages varer retur uden angivelse af RMA-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspeditionsgebyr. RMA-nummer skal angives på følgeseddel og fragtbrev og være synligt i forbindelse med modtagelse af varen. Varer skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes originalemballagen. Det påhviler afsender at dokumentere, at JA Micro A/S har modtaget returnerede varer.

Ved køb i webshop uden forhandler login – følger JA Micro A/S gældende regler for nethandel.

 

7. Garanti:

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder JA Micro A/S. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor JA Micro A/S.
Ved køb i webshop uden forhandler login – følger JA Micro A/S gældende regler for nethandel.

 

8. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale.
Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor JA Micro A/S.

 

9. Produktændringer:

JA Micro A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

10. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og JA Micro A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 

11. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.
Køber er forpligtiget til at kontrollere modtagne forsendelser for transportskader. Ifald sådanne konstateres, skal køber straks reklamere overfor transportøren, modtage varen med forbehold eller nægte modtagelse og inden 2 arbejdsdage give besked til JA Micro A/S kundeservice.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give JA Micro A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

JA Micro A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden JA Micro A/S skriftlige samtykke fritager JA Micro for enhver forpligtelse. Såfremt JA Micro anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til JA Micro A/S i original emballage. JA Micro A/S forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt JA Micro A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

JA Micro A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis JA Micro A/S finder varen fejlfri efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.

 

12. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor JA Micro A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

JA Micro A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og JA Micro A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. JA Micro A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

JA Micro A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort JA Micro A/S opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 

13. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: JA Micro A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af JA Micro A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

 

14. Transport af rettigheder og pligter:

JA Micro A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

 

15. Tvister:

Enhver tvist mellem JA Micro A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.